Структура

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ) е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси.

Председател на НССЕИВ е заместник министър-председател, определен с решение на Министерския съвет по предложение на министър-председателя.

Съветът има двама заместник-председатели: един – представител на правителството и един – представител на юридическите лица с нестопанска цел, които са членове на Съвета.

Членове на НССЕИВ са заместник-министри, ръководители на агенции и ведомства, представител на Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет, представители на: Българската академия на науките, Националното сдружение на общините в Република България, юридически лица с нестопанска цел.

Административно НССЕИВ се обслужва от Секретариат на НССЕИВ, който е звено в администрацията на Министерския съвет.

В мандата на служебното правителство с министър-председател Стефан Янев:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НССЕИВ: ГЪЛЪБ ДОНЕВ

С Решение на Министерския съвет от 16.06.2021 г. председателството на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС се поема от служебния заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика.

ГЪЛЪБ ДОНЕВ

G. Donev Гълъб Донев е роден през 1967 г. в София.

 Завършва 35-та Руска езикова гимназия в София. Придобива магистърска степен по финанси в УНСС и по право в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Специализира Бизнес и мениджмънт в УНСС.

 От 2005 до 2006 г. е и.д. главен секретар на Министерството на труда и социалната политика. От 2007 до 2009 г. е член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. През 2008 г. става председател на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж.

 От 2001 до 2007 г. Гълъб Донев е директор на дирекция “Условия на труд и управление при кризи” в Министерството на труда и социалната политика.

 От 2007 до 2009 г. е изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, а през 2009 г. става зам.-председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

От 2014 до 2016 г. е заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика. Сред длъжностите, които заема след това са зам.-директор на дирекция „Административно и информационно обслужване“ на  и зам.-директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Министерството на отбраната.

Бил е министър на труда и социалната политика в служебния кабинет на проф. Огнян Герджиков. Секретар е по социални политики и здравеопазване на президента Румен Радев от 9 май 2017 г. до 11 май 2021 г.